درباره بی پی کارت

باشگاه مشتریان بی پی کارت

 ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﺷﻜﺎف ﺗﻮ ﺳﻌﻪ اي ﻣﻴﺎن اﻳﺮان و ﻛ ﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ و ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﻰ ﻫﺎ ﻫﻤﻮراه دﻏﺪﻏﻪ ﺑﻮده و ﺷﺪت و ﺷﺘﺎب ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﻰ ﻫﺎ ، ﺗﻼش را ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ، از اﻳﻦ رو در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ١٣٩٣ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﺗﻴﻢ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رواﺑﻂ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺖ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ٤٤٠ روز ﻃﺮﺣﻰ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺪوﻳﻦ و ﭘﺲ از اﺧﺬ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﻮزات در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ١٣٩٥ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻰ ﭘﻰ ﻛﺎرت ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .

 

ﺑﺎ ﺷﮕﺎه ﻣ ﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻰ ﭘﻰ ﻛﺎرت ﻛﻪ ﺑﺮ ا ﺳﺎس اﻟﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ دﻧﻴﺎ ﻃﺮاﺣﻰ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺎ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﻣ ﺸﺘﺮﻳﺎن ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي داراي ﻣﺠﻮز از ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري ا ﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان در ﻳﻚ ﺑﺎ ﺷﮕﺎه ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ، ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﻮدن و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣ ﺸﺘﺮي وﻳﮋه را در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻰ و ﺷﺘﺎﺑﻰ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ اﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه اراﺋﻪ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر و ﻧﻴﺎز ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت را در ﺑﺴﺘﺮي اﻣﻦ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎ ﻓﺮآﻫﻢ و درﺻﺪي از ﻣﺒﻠﻎ را ﻣﻬﻤﺎن ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .

 

ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد در ﻣﺒﺎدﻻت روزﻣﺮه و اﻳﺠﺎد آراﻣﺶ رواﻧﻰ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ وﺟﻮه ﺧﻮد و ﺣﻤﻞ آن ﻫﺎ در ﻛﻤﺎل اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮاي ﻣ ﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد ﻛﺎرت ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺻﺎدر و ﺑﺎ اﺗ ﺼﺎل آن ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ ( ﺷﺘﺎب ) داﻣﻨﻪ و ﺳﻴﻌﻰ از ﺗﺒﺎدﻻت از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻪ ، ﺧﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ، اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﻮض و ﻣﺎﻧﺪه ﮔﻴﺮي را از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮد ﭘﺮداز ، ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮوش ، ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻌﺐ ، اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ، ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﻛﻴﻮﺳﻚ را اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

 

ﺑﺎ ﺷﮕﺎه ﻣ ﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻰ ﭘﻰ ﻛﺎرت ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺘ ﺸﻜﻞ از ﻫﺰاران ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻓﺮو ﺷﮕﺎﻫﻰ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺳﺮا ﺳﺮ ﻛ ﺸﻮر اﻣﻜﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺗﺮاﻛﻨ ﺸﻰ را ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﻌﺎل و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻤﻮده ا ﺳﺖ و اﺗ ﺼﺎل ﻛﺎرت ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻋ ﻀﻮ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮوش ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺗﺮاﻛﻨﺶ را را ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي دارﻧﺪﮔﺎن ﻛﺎرت ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .

 

در واﻗﻊ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻓﺮوش و ﻛﺎرت ﺑﺎﻧﻜﻰ در ﺷـــﺒﻜﻪ ﺑﻰ ﭘﻰ ﻛﺎرت اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮوش و ﺻـــﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻰ در ﺧﺮﻳﺪ را ﺑﻪ ارﻣﻘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد ، و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮوش ﻣﺘ ﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻰ ﭘﻰ ﻛﺎرت ﺑﻪ ﭘﺎس اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤ ﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ اﻋ ﻀﺎ ﺑﺎ ﺷﮕﺎه و دارﻧﺪﮔﺎن ﻛﺎرت ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﺘﺼــﻞ ﺑﻪ ﺷــﺒﻜﻪ ﺑﻰ ﭘﻰ ﻛﺎرت ﺑﻪ ﭘﺎس وﻓﺎداري ﺧﻮد از ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎن ﺑﻰ ﭘﻰ ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻰ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳــﻜﻪ ﻫﺎي ﺑﻰ ﭘﻰ (BPCOIN) درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺎ ﺣﺬف ﻋﻨﺼﺮ ﺷﺎﻧﺲ و اﻗﺒﺎل از ﺳﺒﺪ ﺟﻮاﻳﺰ ﭘﺎداش ﻫﺎي ﺑﺪون ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺣﺪ ﻧﺼﺎب BPCOIN ﻫﺎي ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ، ﭘﺎداش ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺪون ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

 

ﻫﺮ ١٠٠ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ BPCOIN ﺑﻪ ارزش ٠٠٠,١٠ رﻳﺎل ﻣﻰ ﺑﺎﺷـــﺪ و ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر دوره زﻣﺎﻧﻰ ٣٦٠ روزه اي در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻢ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻰ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ در ﻃﻮل آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻰ ﭘﻰ ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎر ﻛﺴﺐ ﻛﺮده و ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻫﺎي اﻣﺘﻴﺎزي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .

 

٦ ﺳﻄﺢ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎداش ﻫﺎي ﺑﺪون ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﻣﻜﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ BPCOIN ﺑﻪ رﻳﺎل ﺑﺮاي اﻋ ﻀﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻰ ﺑﺎ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺒﺪﻳﻞ BPCOIN ﺑﻪ رﻳﺎل در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ، درﻳﺎﻓﺖ اﻣﺘﻴﺎز ﺟﺪﻳﺪ از ﺳﻄﺢ اول ﺻﻮرت ﻣﻰ ﭘﺬﻳﺮد و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از ﮔﺬر از ﻫﺮ ﺳﻄﺢ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎداش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎﻋﺪي از ١٠٠٠ ﺗﺎ ٥٠٠٠ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻰ دﻫﺪ و ﺟﻮاﻳﺰي ﺑﺪون ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻰ ﻓﻌﺎل و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .

 

در اﻳﻦ دوره ٣٦٠ روزه اﻋﻀﺎي ﺑﺎﺷﮕﺎه ٦٠ روز ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر از ﺳﻄﺢ ١ BPCOIN) ٦٠) و ١٢٠ روز ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر از ﺳﻄﺢ ٢ BPCOIN) ١٠٠) و ١٨٠ روز ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر از ﺳـﻄﺢ ٣ BPCOIN) ١٥٠) و ٢٤٠ روز ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر از ﺳـﻄﺢ ٤ BPCOIN) ٢١٠) و ٣٠٠ روز ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر از ﺳـﻄﺢ ٥ BPCOIN) ٢٨٠)و ٣٦٠ روز ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ BPCOIN) ٣٦٠) ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ١ اﮔﺮ ﻫﻨﻮز دوره زﻣﺎﻧﻰ ٦٠ روزه ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ، ﺟﻮاﻳﺰ آن ﺳﻄﺢ ﺑﺮاي ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓﻌﺎل و اﻣﻜﺎن اﻧﺘﺨﺎب آن ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ ﮔﺮدد ، ﻋﻀﻮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﺰه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را درﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺮاي ر ﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ و درﻳﺎﻓﺖ ﺟﻮاﻳﺰ ارز ﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﺗﻼش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ارزﺷﻤﻨﺪ ﻋﺒﻮر از ﺳﻄﺢ را از ﺑﺎﺷﮕﺎه درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ در ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ رﻳﺎل را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺒﻠﻎ رﻳﺎﻟﻰ ﺳﻄﺢ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ .

 در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮﺳﺪ ، ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ اﻣﺘﻴﺎزات ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮي وي ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه و وي ﻓﺮﺻﺖ دارد ﺗﺎ در ﻳﻚ دوره دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﺪه اﻣﺘﻴﺎزات را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 ﭘﺎداش ﻫﺎ و ﺳﻄﺢ ﻫﺎ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر از ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺎز ا ﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼ ﺻﻪ در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣ ﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

 

ﺳﻄﺢ

ﺣﺪ ﻧﺼﺎب

ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ

اﻣﺘﻴﺎز ﻋﺒﻮر از ﺳﻄﺢ

ارزش ﻫﺮ ﺳﻄﺢ

١

BPCOIN ٦٠

٦٠ روز

١٠٠٠ اﻣﺘﻴﺎز

٠٠٠,٦٠٠ رﻳﺎل

٢

BPCOIN ١٠٠

١٢٠ روز

٢٠٠٠ اﻣﺘﻴﺎز

٠٠٠,٠٠٠,١ رﻳﺎل

٣

BPCOIN ١٥٠

١٨٠ روز

٣٠٠٠ اﻣﺘﻴﺎز

٠٠٠,١٥٠٠ رﻳﺎل

٤

BPCOIN ٢١٠

٢٤٠ روز

٤٠٠٠ اﻣﺘﻴﺎز

٠٠٠,١٠٠,٢ رﻳﺎل

٥

BPCOIN ٢٨٠

٣٠٠ روز

٥٠٠٠ اﻣﺘﻴﺎز

٠٠٠,٨٠٠,٢ رﻳﺎل

ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ

BPCOIN ٣٦٠

٣٦٠ روز

---

٠٠٠,٦٠٠,٣ رﻳﺎل

 

 ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز

 دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺳــﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﻓﻨﺎوري اﺳــﺖ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻀــﺎﻳﻰ ﭘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺷــﺘﺎب ﮔﺮﻳﺰي از آن ﻧﻴﺴــﺖ ، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺟﻪ از دﻗﺖ اﺳﺖ ، ﺣﺮﻛﺖ از ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﺳﻨﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺗﻼﺷﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻔﺎي ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز .

 ﻫﺪف در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻰ ﭘﻰ ﻛﺎرت ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﻳﺞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﺑﺎﻧﻚ و اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣ ﺸﺘﺮﻳﺎن وﻓﺎدار و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻫﻤﻴ ﺸﮕﻰ ﺑﺎ ﺷﮕﺎه ا ﺳﺖ . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪه ا ﺳﺖ و در ازي ا ﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ ، اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻰ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻰ ﮔﺮدد .

 ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻰ ﭘﻰ ﻛﺎرت ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه و اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﻛﻨﺶ ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرت ﻫﺎي ﻋ ﻀﻮ ﺷﺘﺎب ﻛﻪ در ﺣ ﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮﻳﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻳﺎ ﻛﺎرت ﻃﻼﻳﻰ ﺑﻰ ﭘﻰ ﻛﺎرت ﻛﻪ ﺗﻮ ﺳﻂ ﺑﺎ ﺷﮕﺎه ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ) ، اﻣﺘﻴﺎز ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﻣﺰاﻳﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ، اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ .

 اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ در ازاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول زﻳﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .

 

ﻃﺮح ﻫﺎي ﺑﺎﺷﮕﺎه

 ﻫﺮ ﺳﻄﺢ در ﻳﻚ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻰ ٢ ﻣﺎه ﻣﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ اﻋ ﻀﺎي ﺑﺎ ﺷﮕﺎه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺘﻴﺎزات ﻻزم را ﻛ ﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﺎس وﻓﺎداري اﻋ ﻀﺎ ﻃﺮح ﻫﺎﻳﻰ را در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻰ ٢ ﻣﺎه ﺗﺪوﻳﻦ و در اﺧﺘﻴﺎر اﻋ ﻀﺎ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻃﺮح اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺗﺎ اﻋ ﻀﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ در ﻃﺮح اﻣﺘﻴﺎزات ﺧﻮد را اﻓﺮاﻳﺶ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب اﻣﺘﻴﺎزات ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .

 

ﻃﺮح ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻰ

 

 

 

 

 

ﻋﻨﻮان

اﻣﺘﻴﺎز

ﻫﺪﻳﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺗﻮﻟﺪ

١٠٠٠ اﻣﺘﻴﺎز

١ درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه در ٣٦٥ روز ﮔﺪﺷﺘﻪ

ﻫﺮ ﺗﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺨﻔﻴﻒ دار در روز ﺗﻮﻟﺪ

٥٠ اﻣﺘﻴﺎز

-----

ﺛﺒﺖ ﻧﻈﺮ در ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﮔﺎن

٢٥,٠ اﻣﺘﻴﺎز

----

 

 ﺗﺒﺪﻳﻞ bpcoin ﺑﻪ رﻳﺎل ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎن

 اﻋﻀﺎي ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻣﺘﻴﺎزات ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺧﻮد (آﺧﺮﻳﻦ ﺳﻄﺤﻰ ﻛﻪ از آن ﻋﺒﻮر ﻛﺮده اﻧﺪ ) ﺑﻪ bpcoin و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ رﻳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ، ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻰ داﻧﻴﺪ ارزش ﻫﺮ bpcoin ﺑﻪ رﻳﺎل ٠٠٠,١٠ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ، اﻣﺎ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪه و ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .

 ﻳﻜﻰ از ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ، ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ :

 ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﻀﻮ در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ١٠ درﺻﺪ ارزش ﻫﺮ bpcoin اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .

 

ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ

 ﻫﻢ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻰ ﻋﺰﻳﺰ ، اﮔﺮ ﺳﻮال ﻳﺎ اﺑﻬﺎﻣﻰ در ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﮕﺎه دارﻳﺪ ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰ ﻛﻨﻢ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻻت ﻣﺘﺪاول ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻴﺎﻧﺪازﻳﺪ ، ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﺳﻮال ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﻮﻻت ﻗﺒﻠﻰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﻮ ﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﺑﺮان ا ﺳﺖ ، اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻮاﻟﺘﺎن را ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮدﻳﺪ ﺧﻮ ﺷﺤﺎل ﻣﻰ ﺷﻮﻳﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻰ زﻳﺮ ، ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻴﺪ .

 ﺗﻠﻔﻦ / ﺷﺒﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

 اﮔﺮ دو ﺳﺖ دارﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎي ﻓ ﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺑﺎ ﺷﮕﺎه ﻣ ﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻰ ﭘﻰ ﻛﺎرت ﺑﺎ ﺷﻴﺪ ، ﺣﺘﻤﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎ را در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﺗﻠﮕﺮام دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻴﺪ .

 ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﻏﻴﺮ ﺣﻀﻮري

 ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﭘﻴﺎم ﻓﺮم زﻳﺮ را ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺑﺮاي ﻣﺎ ارﺳﺎل ﻛﻨﻴﺪ ، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻰ دﻫﻢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ روز ﻛﺎري ﺑﻌﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ اﻛﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺷﻮد ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮي و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد وارد ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺪه اﻳﺪ ، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎ و ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺎﺳﺦ در ﻣﺪت زﻣﺎن ذﻛﺮ ﺷﺪه ، ﺟﻮاب ﺳﻮﻻﺗﺎن در ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .


 ﺳﻮﻻت ﻣﺘﺪاول

 

١ـ   اﻣﺘﻴﺎز ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ در ﺑﺎﺷﮕﺎه دارد ؟

 

در ازاي اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﻤﺎ از ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻰ ﭘﻰ ﻛﺎرت و ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﺑﺎﻧﻜﻰ ( ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ار ﻛﺎرت ﻃﻼﻳﻰ ﺑﻰ ﭘﻰ ﻛﺎرت ) ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﺳﺎﻳﺖ ، اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻰ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻣﻈﻮر ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ اﻣﺘﻴﺎز و زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮج در ﺗﻤﺎﻣﻰ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .

 

٢ـ  ﻣﻨﻈﻮر از bpcoin ﭼﻴﺴﺖ ؟

 

ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎن ﺑﻰ ﭘﻰ ﻛﺎرت داراي ﻳﻚ واﺣﺪ ارز دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﻪ ﻧﺎم bpcoin ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ارزش ﻫﺮ ﻳﻚ bpcoin ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ

 

٠٠٠,١٠ رﻳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ١٠٠ اﻣﺘﻴﺎز ﻳﻚ bpcoin را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ دﻫﺪ .

 

٣ـ  ارزش رﻳﺎﻟﻲ bpcoin ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ؟

 

ﺧﻴﺮ ، ارزش ﮔﺬاري در اﻳﻦ واﺣﺪ ارزي ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ اﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻴﺰان اﺳــﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از آن ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻ ﺗﺮي داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ، ارزش آن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻰ ﻛﻨﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﻀﻮ در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻰ ﭘﻰ ﻛﺎرت ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ١٠ درﺻﺪ ارزش ﻫﺮ bpcoin اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .

 

٤ـ آﻳﺎ در ﻃﻮل ﻳﻚ ﺳــﻄﺢ و ﻗﺒﻞ از رﺳــﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ bpcoin و ﺗﺒﺪﻳﻞ bpcoin ﺑﻪ رﻳﺎل وﺟﻮد دارد ؟

 

ﺧﻴﺮ ، در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻰ ﺳﻄﺢ اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻣﺘﻴﺎزات ﻓﻌﺎل ﻣﻰ ﮔﺮدد ، و در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﺮﺳﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ ٥٠ درﺻﺪ از اﻣﺘﻴﺎزات ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ، اﻣﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ bpcoin ﻫﺎي ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ رﻳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

٥ـ  آﻳﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه داراي ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ؟

 

ﺑﻠﻪ ، اﻣﺘﻴﺎز ﻫﺎ داراي دوره اﻧﻘ ﻀﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ٣٦٠ روزه ﻫ ﺴﺘﻨﺪ ، در اﻳﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻰ ﺑﺮاي ا ﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎداش ﻫﺎي ﻧﻘﺪي ﺣﺪ ﻧ ﺼﺎب ﻫﺎي ٦٠ ، ١٠٠ ، ١٥٠ ، ٢١٠ ، ٢٨٠ و ٣٦٠ (bpcoin) ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ٦٠ ، ١٢٠ ، ١٨٠ ، ٢٤٠ ، ٣٠٠ ، ٣٦٠ روزه ﻓﺮ ﺻﺖ دارﻳﺪ و ﭘﺲ ار اﺗﻤﺎم دورﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧ ﺼﺎب ﻧﺮ ﺳﻴﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺪ ٥٠ در ﺻﺪ از اﻣﺘﻴﺎزات ﺻﻔﺮ ﺷﺪه و ﻣﺎﺑﻘﻰ در دوره ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ آﻏﺎز ﻣﻰ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

 

٦ـ  آﻳﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺮاﻛﻨﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺑﺎﺷﮕﺎه اﻧﺠﺎم داده ام ﺑﺮاﻳﻢ ﻟﺤﺎظ ﻣﻲ ﮔﺮدد ؟

 

ﺧﻴﺮ اﻣﺘﻴﺎزات از ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰ ﮔﺮدد .

 

٧ـ  اﻣﺮوز ﺧﺮﻳﺪي را اﻧﺠﺎم داده ام ، وﻟﻲ اﻣﺘﻴﺎز آن در ﺳﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ، ﻋﻠﺖ ﭼﻴﺴﺖ ؟

 

ﺑﻠﻪ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻨﻰ ، اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﺑﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ( ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻰ ) اﻣﺘﻴﺎز وﺟﻮد دارد ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻰ اﺳﺖ ، در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ، اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻨﺶ ﻫﺎي روز ﻫﺎي آﺧﺮ ﻣﺎه ، در روز ﻫﺎي اول ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻟﺤﺎظ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

 

٨ـ  آﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﺘﻴﺎزم را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮي اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻢ ، ﺗﺎ او از ﻣﺰاﻳﺎي اﻣﺘﻴﺎزم اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ؟

 

ﺑﻠﻪ ، در ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل اﻣﺘﻴﺎز ٥٠ درﺻﺪ از ﻛﻞ اﻣﺘﻴﺎزات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﻣﺰد اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺴﺮ و ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .

 

٩ـ  آﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ bpcoin ﺑﻪ رﻳﺎل ﻓﻘﻂ در دوره زﻣﺎﻧﻲ ٣٦٠ روزه اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ؟

 

ﺧﻴﺮ ، ﺷﻤﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺠﻤﻮع bpcoin ﻫﺎي ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از آن ﮔﺬر ﻛﺮده اﻳﺪ ﺑﻪ رﻳﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﺪ .


ارسال نظر

نام

پست الکترونیک

شماره موبایل

عنوان

پیام شما

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه ساز
عمومی
خصوصی


بی پی کارت

شرکت بارمان پارسه امرتات مدیریت کنسرسیوم پارسه و صاحب امتیاز شبکه بی پی کارت با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری با بزرگترین بانک جهان اسلام ( بانک ملی ایران ) با هدف بالابردن قدرت خرید در اقشار مختلف جامعه و همچنین رونق بخشیدن به کسب و کار های کوچک و بزرگ ، با تاسیس شعب در سراسر کشور گام های محکمی در مردمی کردن اقتصاد برداشته است و در حال فعالیت و خدمت رسانی می باشدپیوند های شبکه بی پی کارت
جشنواره های بی پی کارت مسئولیت اجتماعی قوانین و مقررات سوالات متداول پایگاه دانشی شعب کشوری
پیوند ها
بانک ملی ایران شرکت پرداخت الکترونیک سداد شرکت پشتیبانی افزار های رایانه ای سداد (پارس) شرکت بیمه ما
پیوند های عمومی
پایگاه اطلاع رسانی دولت مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری (سامد) پلیس فتا آشنایی با بانکداری اسلامی سایر پیوندهای مرتبط
شرکت های کنسرسیوم پارسه
شرکت بارمان پارسه امرتات کانون آگهی و تبلیغات پارسه شرکت دانش بنیان بیلیم افزار نوین آینده
عضویت در خبرنامه

برای دریافت آخرین مطالب و اخبار ایمیل خود را وارد کنید

دانلود اپلیکیشن

برای دریافت لینک دانلود شماره موبایل خود را وارد کنیدتمام حقوق سایت برای بارمان پارسه امرتات محفوظ است 2015-2019