آینده خرید با بی پی کوین

با افزایش فعالیت خود در باشگاه مشتریان بی پی کارت امتیازات خود را افزایش داده و از خدمات ویژه استفاده کنید

اطلاعات بیشتر
از کجا شروع کنیم؟   ورود یا ثبت نام

از بی پی کوین استفاده کنید

ما ارزش وجود شما را میدانیم، ما به شما ارزش می دهیم

بیشتر بخوانید

امتیاز بیشتر جوایز بیشتر

با افزایش امتیاز خود در باشگاه مشتریان بی پی کارت از جوایز باشگاه بهره مند شوید

امتیاز بیشتر تخفیف بیشتر

با افزایش امتیاز خود در باشگاه مشتریان بی پی کارت در خریدهای خود تخفیف ویژه بگیرید

ما هر روز به آینده خود با کارشناسانمان اعتماد می کنیم.

ﺑﺎ ﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻰ ﭘﻰ ﻛﺎرت ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ دﻧﻴﺎ ﻃﺮاﺣﻰ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺎ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي داراي ﻣﺠﻮز از ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان در ﻳﻚ ﺑﺎ ﺷﮕﺎه ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ، ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﻮدن و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺸﺘﺮی وﻳﮋه را در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻰ و ﺷﺘﺎﺑﻰ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ اﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه اراﺋﻪ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر و ﻧﻴﺎز ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت را در ﺑﺴﺘﺮي اﻣﻦ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎ ﻓﺮآﻫﻢ و درﺻﺪي از ﻣﺒﻠﻎ را ﻣﻬﻤﺎن ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .

آیا شما دنبال خرید لذت بخش هستید؟

لذت از خرید با تخفیف

ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد در ﻣﺒﺎدﻻت روزﻣﺮه و اﻳﺠﺎد آراﻣﺶ رواﻧﻰ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ وﺟﻮه ﺧﻮد و ﺣﻤﻞ آن ﻫﺎ در ﻛﻤﺎل اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد ﻛﺎرت ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺻﺎدر و ﺑﺎ اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ ( ﺷﺘﺎب ) داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻰ از ﺗﺒﺎدﻻت از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻪ، ﺧﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ، اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﻮض و ﻣﺎﻧﺪه ﮔﻴﺮي را از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮد ﭘﺮداز ، ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮوش ، ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻌﺐ ، اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ، ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﻛﻴﻮﺳﻚ را اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

باشگاه مشتریان بی پی کارت

ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻰ ﭘﻰ ﻛﺎرت ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻫﺰاران ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻰ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر اﻣﻜﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺗﺮاﻛﻨﺸﻰ را ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﻌﺎل و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﺗﺼﺎل ﻛﺎرت ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻋ ﻀﻮ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮوش ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺗﺮاﻛﻨﺶ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي دارﻧﺪﮔﺎن ﻛﺎرت ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .

چرا بی پی کارت

تنوع مجموعه ها

بی پی کارت با مذاکره و عقد قرارداد با مجموعه های فروشگاهی مختلف تنوع بالایی در ارائه خدمات و کالاهای مورد نیاز دارد.

تخفیف آنی

در بی پی کارت شما بصورت آنی در هنگام خرید تخفیف دریافت می کنید.

ارزش گذاری

پس از عضو شدن در مجموعه بی پی کارت، شما جزء اعضای با ارزش بی پی کارت بوده و مزایای زیادی دریافت خواهید کرد.

در سراسر کشور

مجموعه های بی پی کارت در سراسر کشور پراکنده شده اند و شما می توانید در هر کجا که هستید از مراکز بی پی کارت خرید کنید.

چرا بی پی کوین می تواند خرید شما را لذت بخش کند؟

شما با عضویت در باشگاه مشتریان بی پی کارت پس از خرید و دریافت تخفیف آنی از مجموعه های بی پی کارت، به نسبت خرید خود کوین دیافت می کنید، با افزایش کوین های خود می توانید در قرعه کشی های مختلف شرکت کنید و یا کوین خود را تبدیل به پول کرده و دریافت کنید.

سوالات متداول

نحوه کار بی پی کوین

بی پی کوین چگونه کار می کند و باید برای عضویت و استفاده چکار کنید

سوال متداول

اگر هنوز سوال یا ابهامی دارید
در زیر برخی از سوالات متداول را آماده کرده ایم

در ازاي اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﻤﺎ از ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻰ ﭘﻰ ﻛﺎرت و ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﺑﺎﻧﻜﻰ ( ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ار ﻛﺎرت ﻃﻼﻳﻰ ﺑﻰ ﭘﻰ ﻛﺎرت ) ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﺳﺎﻳﺖ ، اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻰ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻣﻈﻮر ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ اﻣﺘﻴﺎز و زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮج در ﺗﻤﺎﻣﻰ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎن ﺑﻰ ﭘﻰ ﻛﺎرت داراي ﻳﻚ واﺣﺪ ارز دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﻪ ﻧﺎم bpcoin ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ارزش ﻫﺮ ﻳﻚ bpcoin ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ٠٠٠,١٠ رﻳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ١٠٠ اﻣﺘﻴﺎز ﻳﻚ bpcoin را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ دﻫﺪ .

ﺧﻴﺮ ، ارزش ﮔﺬاري در اﻳﻦ واﺣﺪ ارزي ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ اﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻴﺰان اﺳــﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از آن ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻ ﺗﺮي داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ، ارزش آن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻰ ﻛﻨﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﻀﻮ در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻰ ﭘﻰ ﻛﺎرت ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ١٠ درﺻﺪ ارزش ﻫﺮ bpcoin اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .

ﺧﻴﺮ ، در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻰ ﺳﻄﺢ اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻣﺘﻴﺎزات ﻓﻌﺎل ﻣﻰ ﮔﺮدد ، و در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﺮﺳﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ ٥٠ درﺻﺪ از اﻣﺘﻴﺎزات ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ، اﻣﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ bpcoin ﻫﺎي ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ رﻳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻠﻪ ، اﻣﺘﻴﺎز ﻫﺎ داراي دوره اﻧﻘﻀﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ٣٦٠ روزه ﻫﺴﺘﻨﺪ ، در اﻳﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻰ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎداش ﻫﺎي ﻧﻘﺪي ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻫﺎي ٦٠ ، ١٠٠ ، ١٥٠ ، ٢١٠ ، ٢٨٠ و ٣٦٠ (bpcoin) ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ٦٠ ، ١٢٠ ، ١٨٠ ، ٢٤٠ ، ٣٠٠ ، ٣٦٠ روزه ﻓﺮ ﺻﺖ دارﻳﺪ و ﭘﺲ ار اﺗﻤﺎم دورﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ ٥٠ در ﺻﺪ از اﻣﺘﻴﺎزات ﺻﻔﺮ ﺷﺪه و ﻣﺎﺑﻘﻰ در دوره ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ آﻏﺎز ﻣﻰ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﺧﻴﺮ اﻣﺘﻴﺎزات از ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰ ﮔﺮدد .

ﺑﻠﻪ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻨﻰ ، اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﺑﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ( ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻰ ) اﻣﺘﻴﺎز وﺟﻮد دارد ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻰ اﺳﺖ ، در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ، اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻨﺶ ﻫﺎي روز ﻫﺎي آﺧﺮ ﻣﺎه ، در روز ﻫﺎي اول ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻟﺤﺎظ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

ﺑﻠﻪ ، در ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل اﻣﺘﻴﺎز ٥٠ درﺻﺪ از ﻛﻞ اﻣﺘﻴﺎزات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﻣﺰد اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺴﺮ و ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .